O Nas

Stowarzyszenie IFIC Polska powstało z inicjatywy grupy interesariuszy modelu opieki zintegrowanej, reprezentujących różne zawody związane z opieką zdrowotną (m.in.: naukowcy, lekarze, pielęgniarki, ekonomiści, menedżerowie), w celu wspólnego działania na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez:

  • Promowanie w Polsce i na świecie dobrych praktyk opieki w celu rozwoju zintegrowanego systemu ochrony zdrowia;
  • Rozpowszechnianie rozwiązań systemowych skoncentrowanych na osobie i społeczności lokalnej;
  • Popularyzowanie wiedzy oraz przykładów praktycznych osiągnięć w zakresie zintegrowanej opieki zdrowotnej;
  • Rekomendowanie najwyższych standardów debaty na temat ochrony i promocji zdrowia, a także ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze ochrony zdrowia opartej na dowodach naukowych;
  • Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw z zakresu nauki, praktyki oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych przyczyniających się do rozwoju zintegrowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie;
  • Aktywnie wspieranie osób wnoszących wkład w rozwój zintegrowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce w rozwoju kariery zawodowej oraz naukowej;
  • Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony zdrowia, w tym szczególnie zintegrowanego systemu ochrony zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 kwietnia 2019 r. (nr KRS 0000774032).

Misja i strategia
Misja
IFIC Polska
Łączymy ludzi, wiedzę i doświadczenie dla zdrowia w opiece integrowanej
INTERESARIUSZE
PROPOZYCJA
WARTOŚCI
Pacjenci i ich organizacja
Dobra jakość życia w zdrowiu i chorobie

Budujemy i utrwalamy wśród pacjentów odpowiedzialność za własne zdrowie.

Dostarczamy rzetelną wiedzę o zdrowiu.

Rozpoznajemy oczekiwania i doświadczenia pacjentów, m.in. we współpracy z organizacjami pacjentów.

Promujemy rozwiązanie i technologie wspierające zdrowie.

Świadczeniodawcy i dostawcy
Wsparcie we wdrażaniu dobrych praktyk i integracja łańcucha wartości w ochronie zdrowa

Wspieramy integrację opieki zdrowotnej i społecznej w celu podnoszenia efektywności i jakości opieki.

Promujemy zwalidowane rozwiązania organizacyjne i technologiczne.

Wspieramy ciągłość opieki przez całe życia pacjenta.

Kadry ochrony zdrowia
Dostęp do wiedzy i wymiany doświadczeń nt zarządzania i opieki

Wspieramy optymalne wykorzystanie potencjału kadr ochrony zdrowia.

Wspieramy efektywne interdyscyplinarne zespoły opieki.

Promujemy wiedzę i wymianę doświadczeń na temat skutecznej efektywnej opieki nad pacjentem i populacją.

Instytucje i towarzystwa naukowe
Angażujemy potencjał nauki do tworzenia rozwiązań w ochronie zdrowia

Prowadzimy i wspieramy prowadzenie badań naukowych.

Wspieramy efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych.

Razem tworzymy rozwiązania i standardy w ochronie zdrowa.

Pomagamy dostosować programy edukacyjne do potrzeb rynku.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×