Członkowie

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które identyfikują się z celami i działalnością Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, których działalność naukowa lub zawodowa jest zbieżna z celami Stowarzyszenia oraz które na polu zintegrowanej ochrony zdrowia mają osiągnięcia, zasługujące na wyróżnienie.

Członkowie zwyczajni
Konrad Adamski

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wykładowca akademicki na uczelniach UMK i WSB. Ekspert z zakresu strategii, zarządzania zmianą i optymalizacji procesów biznesowych. Od 11 lat związany z Grupą NEUCA, firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, gdzie kieruje obszarem rozwoju i organizacji. Koordynuje opracowanie i wdrożenie strategii działania Grupy i odpowiada za badania rynkowe, architekturę korporacyjną, zarządzanie projektami i doskonalenie procesów biznesowych. Wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe wspierał prace nad strategią Stowarzyszenia IFIC.

Stanisław Brzozowski
Marzena Domańska–Sadynica
Małgorzata Gałązka-Sobotka
Członek Zarządu IFIC Polska

Doktor ekonomii, wykładowca akademicki i trener, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego. Związana głównie z Uczelnią Łazarskiego, gdzie jest m.in. Dyrektorem: Centrum Kształcenia Podyplomowego, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare, programu MBA w ochronie zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Jakub Gierczyński
Jerzy Gryglewicz
Marika Guzek
Członek Zarządu IFIC Polska

Pielęgniarka w wieloletnim doświadczeniem. Koordynator projektów medycznych i koordynator opieki nad pacjentami w Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Autor licznych publikacji i prezentacji m.in. dotyczących efektywności opieki koordynowanej, opieki nad pacjentem przewlekle chorym, znaczeniu pielęgniarek w zespole POZ.

Katarzyna Iłowiecka
Maria Jagiełło
Piotr Jagiełło
Urszula Jaworska

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu zespołów baletowych. Pierwsza pacjentka w Polsce, która przeszła przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy, po czym została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej. Działa aktywnie na polu systemowych rozwiązań propacjenckich. Jest m.in. członkiem Rady Społecznej – narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”, czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Błażej Jurewicz

Prezes Zarządu doradczego butiku Architects of Value, ekspert efektywnego procesu decyzyjnego. Od 10 lat pomaga liderom w transformacji „od HR do EBIT”. Przygotowuje liderów do stworzenia i wdrożenia strategii biznesu w oparciu o obszary wysokiej efektywności kadry i liderów. Efektem jego pracy jest trwałe dopasowanie potencjału biznesowego kadry do roli biznesowej, która jest optymalna dla człowieka oraz wypełnia potrzeby strategii.”

Barbara Kaczmarska
Witold Paweł Kalbarczyk
Członek i Sekretarz Zarządu IFIC Polska

Lekarz z internista w trakcie specjalizacji z geriatrii. Ekspert systemów ochrony zdrowia, były wieloletni menedżer firm ubezpieczeniowych i emerytalnych,  jeden z pierwszych w Polsce propagatorów koordynowanej opieki i zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współautor propozycji reform ochrony zdrowia (KLD – 1992 i  PIU – 2008) opartych na koordynowanej opiece zdrowotnej i konkurencji płatników. Od 2010 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Autor licznych publikacji i doświadczony szkoleniowiec. Członek Zarządu EURIPA Polska.

Sabina Karczmarz

Od 11 lat związana z obszarem ochrony zdrowia. Studentka MBA WUM-SGH zarządzanie w ochronie zdrowia. Koordynator projektów w NFZ: Akademia NFZ, OOK – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski oraz POZ PLUS. Aktualnie koordynator przychodni i koordynator projektów w CMD sp. z o.o. Zaangażowana w propagację opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce. Członek Biura Koordynacji IFIC Polska.

Anna Kaźmierczak

Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od czterech lat jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w 67 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach. Członek Biura Koordynacji IFIC Polska.

Magdalena Kieliszek

Starszy specjalista ds. opieki koordynowanej UM w Łodzi. Realizuje projekty związane z opieką koordynowaną, tworzy algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o notację biznesową BPMN 2.0. Konsoliduje bazę medyczną UM, ekspert w zespole ds. utworzenia Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, działa na rzecz międzynarodowego konsorcjum EIT Health – w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w obszarze e-health i realizacji programów akceleracyjnych.

Katarzyna Klonowska
Maciej Krok
Dorota Kowalczyk
Iwona Kowalska-Bobko
Członek Zarządu IFIC Polska

Dr hab. nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Obecnie Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, z którym jest związana od 2000 r. (m.in. Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania). Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne m.in. w obszarach: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Kierownik i wykonawca licznych projektów krajowych i międzynarodowych, autor licznych publikacji.

Katarzyna Kułaga

Absolwentka zdrowia publicznego i HTA&EBM na CM UJ. Zdobywała doświadczenie m.in. w epidemiologicznych projektach badawczych, np. projekt OLAF w IPCZD dotyczący norm ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży w Polsce. Od 2007 r. związana zawodowo z NFZ (DSOZ, DAiI). Aktualnie członek zespołu POZ PLUS wdrażającego opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej. Jej szczególnym obszarem zainteresowania jest profilaktyka zdrowotna. Członek Biura Koordynacji IFIC Polska.

Donata Kurpas
Cezary Radosław Lipiński

Od 22 lat związany z zarządzaniem w ochronie zdrowia. Organizator i członek Zarządu Łódzkiej Kasy Chorych. Obecnie wicedyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zainteresowania zawodowe dotyczą zarządzania procesowego w notacji BPMN 2.0 i wykorzystania go praktyce klinicznej. Członek Rady ds. Interoperacyjności CSIOZ.

Bartosz Pędziński

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista w dziedzinach zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwent zdrowia publicznego UMB w Poznaniu. Aktualnie z-ca dyrektora Centrum Diagnostyczno-Lecznicznego w Łomży oraz adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego UMB w Białymstoku. Autor i koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE dotyczących profilaktyki chorób, deinstytucjonalizacji oraz opieki integrowanej.

Marcin Połowniak
Prezes Stowarzyszenia IFIC Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego, od siedemnastu lat organizuje ochronę zdrowia. Na swojej drodze zawodowej związany był m.in. z Centrum Medycznym LIM i Grupą LUXMED. Obecnie, od sześciu lat w Grupie NEUCA, w której kieruje obszarem placówek medycznych. Inicjator strategii Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia”. Wspólnie z Zespołem codziennie zmienia postrzeganie systemu ochrony zdrowia, udowadniając, że model opieki skoordynowanej w Polsce jest możliwy.

Aleksandra Prusaczyk
Artur Prusaczyk
Członek Zarządu IFIC Polska

Lekarz ginekolog-położnik z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Maciej Prusaczyk
Krzysztof Reszka

Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przez sześć lat był kierownikiem medycznym przychodni lekarskich w Skierniewicach, od 2019 pełni tę funkcję w sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” Grupy NEUCA, w której wspiera m.in. organizację opieki koordynowanej.

Krzysztof Rogalski
Przemysław Sielicki
Sylwia Szafraniec-Buryło
Zyta Szumlańska
Agata Szymczak
Kamil Śliwa
Robert Śliwa

Wspólnik Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. od 2011 r. Pracuje w ambulatoryjnej ochronie zdrowia od 2003r. Zajmuje się zarządzaniem czterema placówkami w Wałbrzychu i okolicach posiadającymi kontrakty z NFZ w zakresie POZ, AOS, Rehabilitacji oraz Stomatologii. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Socjologia oraz absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia.

Adam Twarowski

Radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia. Wykładowca na studiach MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, członek Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji. Wcześniej związany zawodowo m.in. z NFZ i ZUS.

Zbigniew Tomasz Tytko
Katarzyna Wiktorzak
Członek Zarządu IFIC Polska

Wieloletni pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zdobywała doświadczenie w obszarze monitorowania i analiz świadczeń zdrowotnych. Od 2005 roku koordynuje liczne projekty współfinansowane przez UE w tym m.in.: VITAPOL, Euro-DRG, HIT, OOK POZ PLUS. Inicjator wykorzystania potencjału Funduszu w propagowaniu postaw pro-zdrowotnych (CanCell Cancer, diety NFZ, Sweet Pregna) i optymalizacji udzielanych świadczeń (Akademia NFZ, OOK). Autor prezentacji i publikacji z zakresu opieki koordynowanej.

Łukasz Zawitkowski
Paweł Żuk
Członkowie wspierający
Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. działa na dynamicznie rozwijającym się i wymagającym rynku usług medycznych. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Obecnie Centrum prowadzi działalność na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego, łącznie zarządza 32 placówkami, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  Posiadamy pełne zaplecze diagnostyczne, tj. zautomatyzowane laboratorium analityczne, pracownie: mammograficzną, rentgenowską, tomograficzną, endoskopową, ultrasonograficzną oraz diagnostyczno-kardiologiczną. Prowadzimy dwa Zakłady Opieki Leczniczej nad osobami niesamodzielnymi zapewniające opiekę dla blisko 150 pacjentów z oddziałem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest nastawione na ciągły rozwój usług, szczególnie pod względem innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia.

Screening up

Zajmujemy się aktywną rekrutacją pacjentów do badań profilaktycznych z zakresu onkologii i CHUK oraz doradztwem z zakresu efektywnej realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez MZ, NFZ, JST oraz ze środków RPO. Nawiązujemy współpracę z każdym z rodzajów podmiotów medyczycznych: Centrami Onkologii, Szpitalami Wojewódzkimi, Powiatowymi i Miejskimi, Przychodniami Specjalistycznymi oraz POZ. Podnosimy świadomość zdrowotną pacjentów i ich zgłaszalność na badania profilaktyczne, co sprzyja wczesnej wykrywalności chorób i większej skuteczności leczenia. Podmioty medyczne współpracujące z nami zwiększają rentowność i skuteczność realizowanych programów. Dzięki doświadczeniu w pracy z podmiotami medycznymi i pacjentami na bieżąco sugerujemy MZ i NFZ potrzebne zmiany prawne i organizacyjne, które przyczyniają się do rozwoju profilaktyki wtórnej, a tym samym zwiększą efektywność funkcjonowania całej służby zdrowia.

Grupa NEUCA, Przychodnie Lekarskie „Świat Zdrowia”

Jesteśmy ludźmi z pasją, entuzjastami opieki koordynowanej. Działając w ramach Grupy NEUCA rozwijamy nasz format przychodni, w którym staramy się w pełni zabezpieczyć naszych pacjentów na poziomie ambulatoryjnym. Szczególną uwagę przywiązujemy do profilaktyki i edukacji, które stanowią lwią część pracy naszego zespołu. Obecnie prowadzimy 67 placówek medycznych, w siedmiu województwach. Zaufało nam ponad 300 tysięcy pacjentów, z tego ponad 150 tysięcy w podstawowej opiece zdrowotnej. Nasze działanie obejmuje opiekę specjalistyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną i medycyny pracy. Aktywnie działamy w celu poprawy jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia. Jako jedna z dwóch placówek braliśmy udział w pilotażu projektu e-recepty. Z powodzeniem wdrażamy autorskie rozwiązania w zakresie opieki skoordynowanej na poziomie ambulatoryjnym. Angażujemy się w innowacyjne w skali kraju działania. Obecnie w naszych placówkach realizujemy opiekę koordynowaną w ramach POZ PLUS, uzyskując tytuł lidera świadczeń. Wszystkie nasze działania są wyrazem realizowanej od lat misji, w której stawiamy na wysoką jakość usług medycznych, dostępną dla jak najszerszej grupy pacjentów.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×