Propozycje ekspertów IFIC Polska dotyczące uefektywnienia realizacji programów zdrowotnych

Konsultacje publiczne projektu rozporzadzenia

Ministerstwo Zdrowia aktualizuje rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376804). To bardzo dobre wieści dla pacjentów. Cieszy również dostrzeżenie wagi wprowadzenia jakościowych programów zdrowotnych, nakierowanych na  wczesne wykrycie stadium choroby, gdy leczenie jest skuteczne, wskaźniki przeżycia wyższe, a częstość poważnych następstw choroby mniejsza.

Jak czytamy w uzasadnieniu „Rak piersi oraz rak szyjki macicy stanowią znaczny problem zdrowotny. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta. Rak piersi stanowi około 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i jest przyczyną około 14% zgonów, będąc przy tym, najczęściej występującym nowotworem złośliwym w tej subpopulacji. Rak szyjki macicy klasyfikuje się jako siódmy, co do częstości, nowotwór złośliwy występujący wśród kobiet.
Mając na względzie wyzwanie, jakim jest prewencja chorób nowotworowych niezwykle ważne jest prowadzenie jakościowych programów zdrowotnych zgodnych z mapą potrzeb zdrowotnych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, polegające na poszerzeniu kryterium wieku programu profilaktyki raka szyjki macicy i programu profilaktyki raka piersi w celu rozszerzenia populacji kwalifikującej się do programu. Mając na względzie obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby nowotworowe należy dążyć do poprawy jakości i bezpieczeństwa prowadzonych programów zdrowotnych. W związku z powyższym zaproponowano również zmiany zasad realizacji programu profilaktyki raka piersi.”

Eksperci Stowarzyszenia IFIC Polska przesłali uwagi do przedmiotowego projektu. Nasz dokument zawiera również uwagi o charakterze ogólnym. Zgodnie z przywoływanym uzasadnieniem „Badania profilaktyczne realizowane w ramach programów zdrowotnych stanowią profilaktykę wtórną polegającą na wczesnym wykryciu stadium choroby, gdy leczenie jest skuteczne, wskaźniki przeżycia wyższe, a częstość poważnych następstw choroby mniejsza. Niezwykle ważna jest również profilaktyka pierwotna, której celem jest zmniejszenie zachorowalności przez unikanie czynników ryzyka lub zwiększanie indywidualnej odporności na te czynniki”. Osiągnięcie tego celu wymaga realizacji programów przesiewowych na poziomie istotnym populacyjnie, tj. zgodnie z wytycznymi WHO powyżej 65% objęcia populacji dedykowanym skriningiem. Nie będzie to możliwe bez ustanowienia celów populacyjnych dla menadżerów systemowych i podmiotów medycznych, monitorowania ich wykonania, publikacji, przekazywania informacji zwrotnej o wynikach i ewaluacji.

Naszym celem jest przede wszystkim pokazywanie efektywnych rozwiązań, a nie tylko wskazywanie luk w funkcjonowaniu programów profilaktycznych. Służymy eksperckim, merytorycznym wsparciem w zakresie możliwych do przeprowadzenia zmian.

Materiały do pobrania:

Propozycje zmian i uwagi ogólne – efektywna realizacja programów profilaktycznych

Opinia ws. programu profilaktyki raka szyjki macicy – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Materiał roboczy – propozycje uzupełnień do Zarządzenia Nr 111/2022/DSOZ Prezesa NFZ ws. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×