Uwagi do projektu zarządzenia ograniczającego liczbę teleporad

W imieniu realizatorów świadczeniodawców POZ, zrzeszonych w IFIC POLSKA zgłosiliśmy do NFZ uwagi do projektu zarządzenia ograniczającego w sztywny sposób liczbę teleporad świadczonych przez lekarzy pierwszego kontaktu. W opinii ekspertów IFIC POLSKA, zapisy proponowane przez Płatnika są wręcz szkodliwe dla części grup pacjentów przewlekle chorych, których ustabilizowany stan zdrowia pozwala na kontrolne porady telemedyczne (dopuszczone wcześniej zarządzeniem Prezesa NFZ, jako rozwiązanie optymalizujące pracę POZ i AOS, wdrażające promowane elementy koordynacji opieki).

 

Wprowadzenie obowiązkowych wizyt stacjonarnych u pacjentów przewlekle chorych z częstotliwością raz na trzy kolejne okresy rozliczeniowe pogorszy jakość opieki na pacjentem.

 

Właściwą, nowoczesną i skuteczną drogą do maksymalizacji efektu zdrowotnego jest proces z użyciem telemedycyny. Ułatwia ona diametralnie dotarcie do pacjenta i wpływa korzystnie na ciągłość opieki. Konieczność odbycia wizyty stacjonarnej (niezależnie od stanu zdrowia) utrudni pacjentom udział w procesie, zniechęci a w konsekwencji spowoduje rezygnację i pogorszenie stanu zdrowia. Pacjentom tym powinna być zagwarantowana wizyta kompleksowa połączona z indywidualnym planem opieki, która powinna odbyć się raz w roku w osobistym kontakcie z lekarzem. W przypadku pozostałych wizyt kontrolnych lekarz powinien mieć możliwość wyboru rodzaju wizyty (osobista lub telekonsultacja) oraz niezbędnej częstotliwości tych wizyt kontrolnych.

Dodatkowo warunek obowiązkowej wizyty raz na 3 kolejne okresy sprawozdawcze powoduje niepotrzebne namnażanie wizyt, tym samym zmniejszając dostępność do lekarza.

 

W praktyce efekt motywacyjny dla personelu medycznego zostanie wyłączony, składać się na to będą konieczność namnażania niepotrzebnych wizyt przy deficycie dostępności oraz rezygnacje pacjentów spowodowane utrudnieniem kontaktu z lekarzem. W narzuconym obowiązku wizyt stacjonarnych pacjenci przewlekle chorzy „stabilni” z ułożonym planem opieki będą zmuszeni korzystać z wizyt stacjonarnych, aby świadczeniodawca zachował współczynnik korygujący dla tych pacjentów.

 

Zastosowanie indywidualnego planu leczenia dla pacjentów przewlekle chorych połączonego z obowiązkową wizytą kompleksową (osobistą) raz w roku wpłynie pozytywnie na jakość opieki nad pacjentem przewlekle chorym w POZ i tym samym zmniejszy konieczność wizyt w AOS. Potwierdzają to wnioski z koordynacji opieki nad pacjentem przewlekłym z wykorzystaniem współczynnika 3,2 w zbadanej grupie 35 placówek, gdzie przy zorganizowanym procesie średnio 50% ustabilizowanych pacjentów zostaje pod opieką  POZ.

 

Dodatkowo projekt Zarządzenia zakłada uzależnienie współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną od wskaźnika udziału teleporad w ogólnej liczbie udzielonych porad wyłącznie u pacjentów powyżej 40rż. Rozwiązanie taki powinno dotyczyć wszystkich grup wiekowych, ponieważ wśród pacjentów poniżej 40rż. również są pacjenci przewlekle chorzy, u których także powinna być wykonana porada kompleksowa w formie osobistej porady lekarskich, a proces leczenia powinien być realizowany na podstawie indywidualnego planu leczenia. Jednak zaproponowana forma korektrora stawki (uzależniona od mediany) doprowadzi do zmniejszenia udziału teleporad we wszystkich poradniach POZ. Doprowadzi do stopniowego zmniejszenia mediany i w konsekwencji wyeliminowania teleporad, które są korzystne dla pacjentów. W ramach teleporad mogą być realizowane konsultacje uzupełniające proces diagnostyczno-terapeutyczny, np. wystawienie recepty, konsultacja wykonanych badań, wystawienie skierowania, wystawienie zaświadczenia.

 

Należy wziąć również pod uwagę potrzeby mieszkańców terenów wiejskich, którzy przy ograniczonej dostępności do lekarzy powinni mieć możliwość wsparcia przez teleporadę POZ, gdyż Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 800 137 200 nie gwarantuje rozwiązania na obecnym etapie dostępności do EDM.

 

Propozycja zmiany:

Wprowadzenie korekty na stawce kapitacyjnej, podobnie jak w przypadku e-recept oraz e-skierowań:

  1. świadczenia lekarza POZ – w przypadku porad w ramach, których wykonano 35% teleporad w ogólnej liczbie porad – wzrost stawki kapitacyjnej o 10%,
  2. świadczenia lekarza POZ – w przypadku porad powyżej 35% do 45% teleporad z ogólnej liczby porad –  wzrost stawki kapitacyjnej o 5%,
  3. świadczenia lekarza POZ – w przypadku porad powyżej 45% do 55% teleporad z ogólnej liczby porad –  stawka kapitacyjna bez zmian,
  4. świadczenia lekarza POZ – w przypadku porad powyżej 55% do 65% teleporad z ogólnej liczby porad –  zmniejszenie stawki kapitacyjnej o 5%,
  5. świadczenia lekarza POZ – w przypadku porad powyżej 65% teleporad z ogólnej liczby porad –  zmniejszenie stawki kapitacyjnej o 10%.

 

Kluczem do skutecznego wdrażania zmian projakościowych i proefektywnościowych jest promowanie realizacji wizyt kompleksowych z indywidualnym planem opieki dla pacjenta,  dowolną formą porad kontrolnych w uzgodnieniu z pacjentem oraz monitorowaniem i kontrolą tych świadczeniodawców, którzy przekraczają liczbę teleporad powyżej 65%.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×