Biblioteka naukowa gromadzi publikacje i odnośniki do opracowań opublikowanych przez członków Stowarzyszenia

Medycyna Rodzinna 2023

Rola koordynowanej opieki zdrowotnej w kształtowaniu stylu życia i postaw prozdrowotnych pacjentów

Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena roli koordynowanej opieki zdrowotnej w kształtowaniu stylu życia i postaw prozdrowotnych pacjentów, w szczególności w POZ, jak również analiza możliwości kształtowania postaw przez personel dzięki nowym rozwiązaniom, jakie przynosi systemowe wdrożenie opieki koordynowanej.

Czynniki determinujące zdrowie człowieka obejmują styl życia, zachowania zdrowotne, środowisko fizyczne, kulturowe i psychospołeczne, czynniki genetyczne i opiekę zdrowotną. Zdrowy styl życia jest związany z określoną dietą, unikaniem tytoniu i alkoholu, aktywnością fizyczną i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Analizy
pokazują, że osoby prowadzące najzdrowszy styl życia mają niższe ryzyko śmierci, zdarzeń sercowo-naczyniowych i chorób układu krążenia, i cukrzycy. Przeprowadzenie kompleksowej oceny stylu życia jest niezbędne do identyfikacji niezdrowych zachowań i zapobiegania ich konsekwencjom.
Polacy chcieliby żyć zdrowiej, ale mają problemy z wdrożeniem i utrzymaniem nawyków. 85% deklaruje troskę o swoje zdrowie, a tylko 14% nie angażuje się w działania
w działania mające na celu poprawę stanu zdrowia. Statystyki dotyczące zachowań i stanu zdrowia są nieco sprzeczne. Ponad połowa Polaków cierpi na problemy z nadwagą, jedna czwarta dorosłych Polaków pali papierosy, a jedna trzecia nie uprawia regularnie aktywności fizycznej.
Skoordynowana opieka zdrowotna może mieć pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa. Prowadzi do poprawy wskaźników wskaźników efektywności systemu, które obejmują dostępność, jakość i skuteczność opieki. Prowadzi działania edukacyjne, profilaktyczne i promocyjne, które wpływają na styl życia i postawy prozdrowotne pacjentów objętych opieką. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce może zaspokajać potrzeby obywateli w zakresie zarządzania dostępnością – zabezpieczenie podstawowych
problemów nagłych, zarządzania chorobą – stabilizacji pacjentów z chorobą przewlekłą realizowane przez zespół POZ oraz współpracę ze specjalistami AOS, w tym w szczególności zarządzanie zdrowiem – prowadzenie badań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i wczesnej diagnostyki chorób

mgr n. ekonom. Sabina Karczmarz, dr n. ekonom. Magdalena Bogdan, dr n. ekonom. Anna Owczarczyk, lek. Paweł Żuk, lek. Artur Prusaczyk, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch, mgr n. o zdr. Kamil Cołoś, mgr farm. Joanna Oberska

Pobierz


Medycyna Rodzinna 2023

Efektywność wdrożenia opieki farmaceutycznej

Zwiększona oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo powodują, że podstawowa opieka zdrowotna w Polsce, podobnie jak w innych krajach na świecie,
obejmuje coraz większą liczbę pacjentów z wielochorobowością i złożoną farmakoterapią. Obecne obciążenie pracą i niedobór kadr medycznych pokazują, że potrzebne są nowe
sposoby organizacji opieki zdrowotnej, aby wspierać zawody medyczne i pacjentów i zapewnić wysoką jakość opieki.
Opiekę farmaceutyczną (OF) definiuje się jako odpowiedzialność za zapewnienie skutecznej farmakoterapii, która poprawia jakość życia pacjentów. Poprawa sposobu stosowania leków jest jednym z głównych celów tej opieki, a do osiągnięcia maksymalnych korzyści oraz uniknięcia działań niepożądanych leczenia potrzeba pełnej współpracy i zaufania między pacjentem a farmaceutą. W ustawie o zawodzie farmaceuty opieka farmaceutyczna definiowana jest „jako świadczenie zdrowotne stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta współpracuje z lekarzem i pacjentem i czuwa nad przebiegiem farmakoterapii”.

mgr farm. Joanna Oberska, lek. Paweł Żuk, lek. Błażej Jurewicz, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch, dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

Pobierz


Medical Science Monitor 2023

Efficiency and Effectiveness of Patient Care Provided by Physicians in Rural and Urban Areas in Poland

Sektor ochrony zdrowia w Polsce stoi obecnie w obliczu wyzwań, takich jak ograniczone zasoby finansowe, słaba infrastruktura i niewystarczające zasoby ludzkie.Aby rozwiązać te problemy, niezbędne stało się zwiększenie efektywności kosztowej na poziomie indywidualnego lekarza. Niniejsze badanie miało na celu ocenę efektywności i skuteczności opieki nad pacjentem na poziomie poszczególnych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz porównanie wyników lekarzy pracujących na obszarach miejskich i wiejskich.

Trzynaście autorskich wskaźników efektywności opracowano na podstawie przeglądu literatury, konsultacji eksperckich oraz badania pilotażowego w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach. Wskaźniki zostały wykorzystane do oceny efektywności lekarzy oraz porównania charakterystyki lekarzy pracujących na obszarach wiejskich i miejskich.W badaniu zebrano dane dotyczące charakterystyki lekarzy i wykorzystano wskaźniki do oceny ich skuteczności.

Lekarze pracujący na obszarach wiejskich leczyli więcej pacjentów z powodu niedoborów personelu. Jednak lekarze pracujący na obszarach miejskich wykazali się większą skutecznością w przeprowadzaniu rutynowych i zaawansowanych badań lekarskich oraz mammografii. Pomimo tej przewagi, średnia długość życia pacjentów była wyższa wśród pacjentów lekarzy pracujących na obszarach wiejskich.

Pięć wskaźników opracowanych w badaniu utworzyło skalę, która jest krokiem w kierunku opracowania jednolitego wskaźnika skuteczności. Dalsze badania nad spójnym pomiarem efektywności mogą znacząco wpłynąć na rozwój metodologii badań socjometrycznych. Niniejsze badanie podkreśla różnice w wydajności i skuteczności lekarzy pracujących na obszarach wiejskich i miejskich oraz podkreśla potrzebę uwzględnienia tych różnic przez decydentów w zakresie opieki zdrowotnej w odniesieniu do alokacji zasobów opieki zdrowotnej.

Artur Prusaczyk, Mariusz Gujski, Wojciech Onyśków, Paweł Żuk, Leszek Warsz, Aneta Nitsch-Osuch, Joanna Oberska, Magdalena Bogdan

Link do publikacji: https://medscimonit.com/abstract/full/idArt/939169

Pobierz


Journal of Education, Health and Sport 2023

Behawioryzm oraz koncepcje wpływania na postawy pacjentów wobec zachowań zdrowotnych

Pracownicy służby zdrowia w zespołach podstawowej opieki zdrowotnej muszą wiedzieć, jak skutecznie zachęcać pacjentów do zmiany zachowań zdrowotnych, aby osiągnąć cele terapeutyczne. Zrozumienie wzorców behawioralnych i psychologicznego podłoża wprowadzania zmian może pomóc pracownikom ochrony zdrowia w przeprowadzaniu interwencji z wyższym wskaźnikiem skuteczności.
Celem pracy była ocena znaczenia wzorców zachowań w kształtowaniu postaw i zachowań zdrowotnych pacjentów. Istnieją trzy rodzaje teoretycznych modeli, które wyjaśniają, w jaki sposób dochodzi do rozpoczęcia i zmiany zachowań zdrowotnych: modeli motywacyjnych, postintencjonalnych oraz wieloetapowych. Modele motywacyjne opisują rolę poszczególnych zmiennych poznawczych w procesie tworzenia intencji zmiany zachowania.
Zmiana nawyków w kontekście promocji zdrowia odbywać się poprzez oddziaływanie na percepcję pacjentów. Można to osiągnąć za pomocą modeli TRA (Theory of Reasoned Action), TBP (Theory of Planned Behavior) i HBM (Health Belief Model) poprzez przekonywanie społeczeństwa o podatności na daną chorobę, upowszechnianie wiedzy o skutecznych metodach profilaktyki oraz generowanie perswazji, wsparcia, podziwu czy uznania w społeczeństwie po pozytywnym zachowań, takich jak zaprzestanie palenia lub
regularna aktywność fizyczna. Modele postintencjonalne wskazują czynniki zwiększające szansę na przełożenie motywacji na działanie. Zobowiązują one jednostkę do określonego działania, gdy spełnione są określone okoliczności środowiskowe, pomagając w ten sposób w przełożeniu intencji celu na działanie. Modele wieloetapowe opisują zachowania zdrowotne jako obejmujące kilka oddzielnych etapów.
Teorie te bazują na założeniu, że ludzie na różnych etapach będą zachowywać się w różny sposób, a więc rodzaje interwencji i informacji potrzebnych do zmiany zachowania będą się różnić w zależności od etapu na którym się znajdują. Pomaganie pacjentom w wyznaczeniu realistycznych cele, takie jak przejście do następnego etapu, może ułatwić proces zmiany. Skuteczne interwencje behawioralne muszą opierać się na zmianie podejścia personelu medycznego do procesu interpersonalnego z pacjentem. Takie podejście powinno być skoncentrowane na pacjencie i oparte na współpracy. Personel medyczny powinien ocenić wagę, jaką pacjent przywiązuje do swojego zdrowia i procesu leczenia, a co za tym idzie także chęć i motywację do przestrzegania zaleceń. Samo przekazanie informacji nie zagwarantuje zmiany ich zachowania. Personel medyczny powinien stosować techniki aktywnego słuchania (stosowanie pytań otwartych, wyjaśnień, stwierdzeń refleksyjnych i podsumowujących), powinien zachęcać pacjentów do wyrażania obaw i powinien umieć rozważyć zalety i wady różnych podejść terapeutycznych.

Prusaczyk Artur, Oberska Joanna, Żuk Paweł, Guzek Marika, Bogdan Magdalena.

Pobierz


Polish Gynecology 2023

Social marketing in gynecological cancers prevention after the COVID-19 pandemic

Ocena rozwoju i opis cech marketingu społecznego w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie profilaktyki nowotworów ginekologicznych oraz osiągnięcia tych krajów. W Stanach Zjednoczonych dostępnych jest więcej materiałów na temat kampanii społecznych społecznych poświęconych profilaktyce nowotworów ginekologicznych, a także więcej organizacji publicznych zaangażowanych w działania prozdrowotne niż w Polsce. W przeciwieństwie do amerykańskich polskie kampanie społeczne nie obejmowały wszystkich typów nowotworów ginekologicznych. Badanie wykazało, że Facebook jest najczęściej wykorzystywaną platformą mediów społecznościowych przez organizatorów kampanii społecznych.

Narzędzia marketingu społecznego są niedostatecznie wykorzystywane w profilaktyce nowotworów ginekologicznych zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, pozostawiając wiele miejsca na poprawę ich wykorzystania w przyszłości.

Izabela Norek, Artur Prusaczyk, Szymon Piatek, Mariusz Bidzinski, Aneta Nitsch-Osuch, Magdalena Bogdan

Pobierz


International Journal of Environmental Research and Public Health 2023

Health Care Organization in Poland in Light of the Refugee Crisis Related to the Military Conflict in Ukraine

Strategia wdrażania zmian w polskim systemie ochrony zdrowia opiera się na budowaniu odporności ochrony zdrowia i adaptacji do różnych kryzysów. Propozycja strategii wdrażania zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej powstała w odpowiedzi na ukraiński kryzys uchodźczy przy wykorzystaniu przeglądu literatury na temat zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia podczas kryzysów migracyjnych na świecie w ostatnich latach, burzy mózgów i doświadczeń realizatora świadczeń opieki medycznej.

A. Prusaczyk, M. Bogdan, S. Vinker, M. Gujski, P. Żuk, I. Kowalska-Bobko, S. Karczmarz, J. Oberska, K. Lewtak

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/5/3831

Pobierz


Family Medicine & Primary Care Review 2022

An overview of factors influencing cancer screening uptake in primary healthcare institutions

W publikacji podsumowano istniejące dowody na temat czynników wpływających na upowszechnienie badań przesiewowych. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odgrywają istotną rolę w zwiększaniu liczby badań przesiewowych w populacjach i mogą poprawić te wskaźniki dzięki różnorodnym strategiom i interwencjom wdrażanym systemowo. Przedstawiono również oryginalną koncepcję „Ugly Value”, która opisuje czynniki mogące zmniejszyć rozpowszechnienie tych badań.

A. Prusaczyk, P. Żuk, M. Guzek, M. Bogdan, S. Karczmarz

Pobierz